Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení: Schůze výboru dne 21.září 2008

18. 9. 2008

Oznámení

 

 

 

V neděli dne 21.září 2008 v 18:00 hodin se koná v sušárně schůze členů výboru Společenství pro dům čp. 2435.

 

Program:

 

  1. Projednání Zprávy o revizi plynového zařízení;
  2. Projednání úpravy využívání společných prostor.

 

V minulých dnech mne několik vlastníků bytů upozornilo na to, že někteří obyvatelé našeho domu odkládají ve společných prostorách domu věci, které jim doma překážejí. Proto požadují, aby výbor resp. Shromáždění SVJ způsob využívání společných prostor upravil a dal do souladu se Zákonem o vlastnictví bytů.

 

Výboru předložím tento návrh úpravy:

 

 

ZÁSADY UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

 

1. Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními dveřmi, plynoměrem a elektroměrem. Součástí bytu jsou rovněž okna, balkony a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody a plynu, ústředního topení, elektroinstalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily a kromě hlavního potrubí odpadu. Součástí bytu je dále uzavíratelný sklep příslušející k danému bytu.

2. Společnými prostorami se rozumí části domu ve společném spoluvlastnictví, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, vchod, schodiště, chodby, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické a plynové sítě, prostory pro ukládání kol, sušení prádla, další místnosti bez specifického označení a chodba mezi sklepy.

3. Společné prostory se nesmí zneužívat k uskladnění soukromých věcí. Uživatel bytu může využít společné prostory pro své účely jen na dobu nezbytně nutnou, a to tak aby tím nebyla pro ostatní uživatele omezena funkce společného prostoru .O svém úmyslu se musí dohodnout s výborem Společenství pro dům.

4. Majitel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil on nebo jeho hosté. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu nebo náhrada v penězích.

5. Zásadnější bytové úpravy, např. bourání zdiva a zásahy do energeticko- instalačních rozvodů (plyn, voda, elektřina) , které by mohly přechodně omezit funkčnost společného majetku, nebo narušit společné soužití, je povinen vlastník bytu projednat před započetím prací s výborem Společenství.

6. Vlastník bytu, který hodlá svůj byt pronajmout nebo přenechat do užívání třetí osobě, je i nadále zodpovědný za to, že tyto osoby budou užívat byt v souladu se Stanovami společenství. Dále je povinen:

a) oznámit výboru společenství počet osob , které budou byt užívat, aby bylo možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů.

b) oznámit výboru svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací.

 

7.Ten, kdo vpustí do domu jiné osoby (rodinné příslušníky,známé,obchodní zástupce osoby provádějící opravárenskou činnost,obchodní zástupce mimo záchranou službu,hasiče,revizory,policii,je plně zodpovědný za to ,že tyto osoby z domu odejdou a nebudou se zdržovat v prostorách domu a jsou plně zodpovědné za uzavření předních a zadních vchodových dveří. Je nutné zamezit pohybu cizích osob v prostorách domu.

 

 

V Karviné, dne 18. září 2008

 

 

 

Jaroslav Hlaváček, předseda výboru