Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z ustavující schůze SVJ dne 20.6.2006

21. 6. 2006

 

 

Záznam z ustavující schůze

 

společenství pro dům čp. 2435, ul. Dělnická , Karviná-Nové Město, konaného dne 20. června 2006 v 16:00 hod. v zasedací místnosti  SDBOV na ul. Prameny čp. 604 v Karviné-Ráji.

 

Ustavující schůze společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2435 svolal původní vlastník Statutární město Karviná, zast. BYTservisem-služby spol s r. o. se sídlem: Prameny 603/24, 734 11 Karviná-Ráj, na základě smlouvy o obstarávání správy a údržby majetku města Karviné uzavřené dne 1. 7. 1999.

 

Program shromáždění vlastníků jednotek

 

1.Prezence

2.Volba ověřovatele záznamu ze schůze

3.Úvod

4.Schválení stanov společenství vlastníků jednotek

5.Volba orgánů společenství vlastníků jednotek

6.Návrh rozpočtu plánu oprav na rok 2006

7.Návrh na zvýšení příspěvků do FO

8.Návrh pro uzavření smlouvy na správu domu a účetnictví SVJ

9.Diskuse

  10.Závěr

 

Průběh jednání a přijatá usnesení:

 

1. Prezence

 

Registrace vlastníků proběhla v souladu s pozvánkou na ustavující schůzi. Dle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 73,30% vlastníků jednotek v domě. Prezenční listina je nedílnou součástí pořízeného zápisu/ záznamu/. Shromáždění společenství vlastníků jednotek bylo usnášení schopné. Ustavující schůze začala v  16:00 hodin.

 

2. Úvod

 

Jednání  ustavující schůzi společenství vlastníků jednotek v domě zahájila a řídila pí  Renáta Schnattingerová. Přivítala všechny přítomné vlastníky jednotek, seznámila je se zplnomocněním k řízení ustavující schůze, jednání a hlasování za vlastníka. Odůvodnila svolání   shromáždění  a  účast notářky p. Chmielniakové.

 

3. Schválení navrženého programu a volba ověřovatele záznamu

 Proběhlo hlasování o navrženém programu  shromáždění vlastníků jednotek.

 

Hlasování o programu: pro:100% proti:0%, zdrželo se:0%

Usnesení:Program shromáždění vlastníků jednotek byl 100% přítomných vlastníků schválen.

 

Následovně proběhla volba ověřovatele záznamu ze schůze shromáždění

Navržený vlastník p. Jaroslav Hlaváček návrh přijal

Hlasování o navrženém ověřovateli záznamu: pro:100%,proti:0%, zdrželo se:0%

Usnesení:Navržený ověřovatel záznamu p.Jaroslav Hlaváček byl přítomnými vlastníky           100% sválen.

K podpisu záznamu se dostaví po obdržení notářského zápisu do kanceláře SDBOV. Po podpisu mu bude předáno jedno vyhotovení záznamu včetně prezenční listiny.

 

4. Schválení stanov společenství vlastníků jednotek

 

Vlastníkům jednotek byly předloženy vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek a bylo navrženo tyto stanovy přijmout.

Hlasování o přijetí   vzorových stanov: pro:100%, proti:0%, zdrželo se:0%

Usnesení:Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek vydané nařízením vlády  byly  všemi přítomnými schváleny.

 

5. Volba orgánů společenství vlastníků jednotek

 

Shromážděním byly podány  návrhy na zvolení výboru ve složení: p. Jaroslav Hlaváček, p. Jan Kočvara, p. Stanislav Radolf

Navržení členové návrh přijali.

Hlasování o přijetí návrhu na zvolení p.Jaroslav Hlaváček, p. Jan Kočvara, p. Stanislav Radolf

do výboru SVJ: pro:100, proti:0%, zdrželo se:0%

Usnesení: Navržení členové byli všemi přítomnými 100% zvoleni.                                                                                                                          

 

O přijetí stanov společenství a volbě  statutárního orgánu společenství bude pořízen notářský zápis. Notářský zápis převezme od p. notářsky p. Stanislav Radolf . Výbor zajistí registraci u Krajského soudu v Ostravě. Po registraci zajistí pořízení razítka SVJ a zřízení nového účtu pro příspěvky do FO. Pak zajistí správce převedení vyúčtovaných nákladů z nynějšího účtu na nově zřízený účet.Vlastníkům jednotek bylo sděleno, že cena za pořízení notářského zápisu bude uhrazena z dosavadního účtu, kde vlastníci jednotek domu měsíčně přispívají.

 

Další jednání  již proběhlo bez účasti pí. notářky.

 

6. Návrh rozpočtu plánu oprav na rok 2006

 

Shromáždění byl předložen návrh plánu oprav pro rok 2006

 

-opravy výtahu                                     10000,-Kč

-revize elektro spol. částí domu             2700,-Kč

-porevize elektro                                  10000,-Kč

-kontrola plynu,odstr. závad                   3700,-Kč

-kontrola požární,PHP,odstr.závad,        3000,-Kč

-revize hromosvodů,odstr.závad             3000,-Kč

-deratizace 2x                                            500,-Kč

-rezerva PS,BÚ                                       4000,-Kč

-Celkem                                                36900,-Kč  

 

Další výdaje SVJ: notářský zápis, registrace u KS, razítko SVJ,pojištění domu, účetnictví SVJ,poplatky za správu, poplatky za vedení účtu aj.

 

Byly zdůvodněny opravy, které musí být v tomto roce provedeny

Hlasování o rozpočtu plánu oprav na rok 2006: pro:100%, proti:0%, zdrželo se:0%

Usnesení: Plán oprav na rok 2006 byl  100%přítomnými schválen.

 

7. Návrh na zvýšení příspěvků do FO

 

Shromáždění rozhodovalo o výši příspěvků do FO. Byl dán návrh na zvýšení příspěvků na 200,- Kč na 1% spoluvlastnického podílu.

Hlasování o pravidelných platbách příspěvků do FO a to:200,- Kč na 1 % spoluvlastnického podílu: pro: 100%,proti:0%,zdrželo se:0

Usnesení: Zvýšený předpis plateb příspěvků do FO byl jednomyslně všemi přítomnými schválen. Změna příspěvků bude dána na vědomí výboru. Výbor společenství obdržel nové předpisy,  a zařídí aby jednotlivý vlastníci byli o zvýšených předpisech informování. Změna bude platit od 1. července 2006.

 

8. Návrh pro uzavření smlouvy na správu domu a účetnictví SVJ

 

Vlastníkům byly vysvětleny podmínky a cenová nabídky pro uzavření smlouvy na správu domu a účetnictví SVJ s dosavadním správcem, tj, BYTservis-služby, spol. s r.o. účetnictví SVJ-6798,-Kč ročně. Správa domu-103,-Kč x 18 byt. jednotek měsíčně. Doposud platí poplatek 103,-Kč jednotliví vlastníci měsíčně u zálohových plateb za služby. Po uzavření smlouvy na správu přejde tento poplatek na závazek SVJ a bude hrazen měsíčně z účtu FO.

 

Shromáždění rozhodovalo o uzavření výše jmenovaných smluv.

Hlasování o přijetí výše uvedených návrhů: pro:100%, proti:0%, zdrželo se:0%

Usnesení : Návrh na uzavření smluv s BYTservisem-služby spol. s r.o., byl přijat.

Smlouvy připraví správce s účinností od prvního dne následujícího měsíce po zřízení nového účtu pro příspěvky do FO.

 

9. Diskuse

Shromáždění společenství vlastníků jednotek bylo seznámeno s nutností uzavření smlouvy na pojištění domu v co nejkratší době/ doposud nejsou kryty pojištěním spoluvlastnické podíly jednotlivých vlastníků, kromě původního vlastníka/. Pojištění sjedná zástupce výboru. Zajistí také označení schránky v domě pro korespondenci SVJ. Správce zajistí výpis z KN pro registraci u Krajského soudu v Ostravě. Vlastníci byli informování o zřízení samostatného účtu u KB, který je veden pro zálohové platby za služby. Byli upozorněni na předpisové placení záloh.

 

10. Závěr

 

Závěr ustavující schůze společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2435 provedl pověřený zástupce správce p. Schnattingerová.

 

Zapsala:za BYTservis-služby,spol. s r.o.,Renáta Schnattingerová…………………………

 

Potvrdila a převzala: p…………………….

V Karviné 20. června 2006

 

p. ……………. seznámí s obsahem tohoto záznamu všechny  členy společenství.