Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záznam ze shromáždění 13.3.2008

14. 3. 2008

 

Záznam

ze schůze shromáždění  společenství vlastníků jednotek domu čp.2435 ul. Dělnická,Karviná-Nové Město,  konaného dne  13.3.2008 v suterénu domu čp. 2435 ul. Dělnická,Karviná-Nové Město

Společenství vlastníků svolal správce pověřený správou domu čp. 2435 ul. Dělnická,Karviná-Nové Město,  na základě pověření statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek domu.

 

Program shromáždění vlastníků jednotek

1. Prezence

2. Volba ověřovatele záznamu/zápisu/

3. Plánované a skutečné náklady domu na údržbu, opravy a investice za rok 2007

4. Plán oprav na rok 2008

5. Diskuse

6. Závěr                                                                                           

 

Průběh jednání a přijatá usnesení:

1. Prezence

 

Registrace vlastníků proběhla v souladu s pozvánkou na schůzi shromáždění. Dle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 70,92% vlastníků jednotek v domě. Prezenční listina je nedílnou součástí pořízeného zápisu/ záznamu/. Shromáždění společenství vlastníků jednotek bylo usnášení schopné. Schůze shromáždění začala v  17:00 hodin.

 

Jednání schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek v domě zahájila a řídila pí  Renáta Schnattingerová. Přivítala všechny přítomné vlastníky jednotek a odůvodnila svolání   shromáždění.

 

2. Schválení navrženého programu a volba ověřovatele záznamu

Proběhlo hlasování o navrženém programu  shromáždění vlastníků jednotek.

 

Hlasování o programu: pro:100% proti:0%, zdrželo se:0%

Usnesení:

Program shromáždění vlastníků jednotek byl 100% přítomných vlastníků schválen.

 

Následovně proběhla volba ověřovatele záznamu ze schůze shromáždění. Shromáždění souhlasilo s návrhem jednoho ověřovatele. Navržený vlastník p.Pastorová návrh přijal/a/

 

Hlasování o navrženém ověřovateli záznamu: pro:100%,proti:0%, zdrželo se:0%

Usnesení:Navržený ověřovatel záznamu p. Pastorová byl/a/ přítomnými vlastníky100% schválen/a/.

Záznam včetně prezenční listiny bude proti podpisu předán  v kanceláři SDBOV..

 

3. Plánované a skutečné náklady domu na údržbu, opravy a investice za rok 2007

Vlastníci byli seznámeni s provedenými pracemi a ostatními náklady v roce 2007, které byly zadávány a fakturovány správcem. Byla provedena kontrola rozpočtu plánu oprav r. 2007 a skutečně provedených prací. Vlastníci byli informováni o platbách  jednotlivých vlastníků do FO a platbách za služby. S ostatními náklady, které hradilo SVJ přímo ze svého účtu FO, budou vlastníci informování statutárním orgánem SVJ po předání účetní závěrky. Každý vlastník má právo nahlédnout do účetních dokladů.

 

Hlasování o plánovaných a skutečných nákladech domu na údržbu, opravy a investice za rok 2007 zadávaných správcem: 100%,proti: 0%,zdrželo se: 0%.

Usnesení: Vlastníci si jednomyslně odhlasovali výsledek plánovaných a skutečných nákladů za rok 2007 .

 

Jelikož byly dokončena celková revitalizace domu, navrhl předseda výboru p. Hlaváček, aby shromáždění odhlasovalo zprávu výboru SVJ o celkové realizaci domu. Tato správa byla v písemné formě předána na vědomí každému vlastníkovi k vyjádření. Jelikož ke zprávě nebyly připomínky bylo přistoupeno k hlasování . Kopie zprávy je přílohou tohoto záznamu.

 

Hlasování o zprávě výboru SVJ, týkající se přípravy, průběhu a dokončení revitalizace domu: 100%,proti: 0%,zdrželo se: 0%.

Usnesení: Vlastníci si jednomyslně odhlasovali informace zprávy výboru

 

4. Návrh rozpočtu plánu oprav  na rok 2008

revize plynu+odstr. závad.................................1800,- Kč  150/byt

požár. prohlídky,PHP, hydranty+odstr. závad..2000,- Kč

deratizace 2 x ročně...........................................500,- Kč

rezerva BÚ,PS...................................................2000,-Kč

revize elektro přívodu výtahu…………………..350,- Kč

celkem plán oprav na rok 2007                     6650,- Kč

 

Revize plynu bude prováděna pouze v bytech kde je přípojka plynu

 

Shromáždění vlastníků jednotek bylo taktéž seznámeno s dalšími pravidelnými ročními náklady, s navýšení zálohových předpisů plateb za služby spojené s užíváním bytů a taktéž s navýšením  poplatků za správu a služby vzhledem k meziroční inflaci za rok 2007,která činí 2,8%. Jedná se o:

správa domu na rok 2008..................................1962,-Kč měsíčně účto.....................................................................7163,-Kč ročně

Do nákladů společenství patří také pojištění domu, poplatky za vedení účtu, odměny, aj.

 

Hlasování o plánu oprav , ostatních nákladech na rok 2008 pro:  100%,proti: 0%,zdrželo se:0%

Usnesení: Plán oprav a ostatní náklady na rok 2008 byly shromážděním jednohlasně přijaty.

 

5.Diskuse

Vlastníkům byly v listopadu 2007 nainstalovány digitální ITN . Odečty vodoměrů a ITN bude v následujících letech zajišťovat správce domu. Předseda výboru informoval vlastníky o novém pojištění domu. Připomněl, že výbor zpracoval Zprávu výboru SVJ pro shromáždění Společenství pro dům čp. 2435 o realizaci zateplení a modernizaci panelového domu. S písemnou zprávou se vlastníci seznámili před shromážděním. (Zpráva je nedílnou součástí tohoto záznamu.)  Proběhla také diskuse o zrušení STA. Výbor zajistí vyjádření všech vlastníků v domě. Člen výboru p. Dubský  zajistí informace pro možný satelitní příjem .Ke  zrušení STA a k novému návrhu s možností kabelového, nebo satelitního příjmu bude osloven výbor domů 2434 a 2436. Správce zajistí vyjádření majitele domů 2433-2431 RPG byty ohledně možného odpojení příjmu pro tyto domy  z anténního zesilovače umístěného na domě 2435.

Návrh usnesení ke Zprávě výboru:

Shromáždění Společenství pro dům čp. 2435 schvaluje Zprávu výboru SVJ pro shromáždění Společenství pro dům čp. 2435 o realizaci zateplení a modernizaci panelového bytového domu a postup výboru při realizaci celé akce.

 

Hlasování o návrhu usnesení:

Pro: 100%, proti: 0, zdrželo se: 0.

 

6. Závěr

Závěr ustavující schůze společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2435 provedla p. Schnattingerová.

 

Zapsala: p. Renáta Schnattingerová   

Zápis převzal/a/: p……………………          V Karviné dne ………….2008