Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záznam ze shromáždění 14.3.2007

15. 3. 2007

 

Záznam

 

ze schůze shromáždění  společenství vlastníků jednotek domu čp.2435, ul. Dělnická Karviná-Nové Město,  konaného dne  14.3.2007 v domě čp. 2435, ul. Dělnická v Karviné-Novém Městě.

Společenství vlastníků svolal správce pověřený správou domu čp.2435, ul. Dělnická v Karviné-Novém Městě, na základě pověření statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek domu.

 

Program shromáždění :

Program shromáždění vlastníků jednotek                                                                                   

1. Prezence

2. Úvod, Volba ověřovatele zápisu

3. Plánované a skutečné náklady domu na údržbu, opravy a investice za rok 2006

4. Plán oprav na rok 2007

5. Revitalizace domu

6. Diskuse

7. Závěr

 

Průběh jednání a přijatá usnesení:

1. Prezence

Registrace vlastníků proběhla v souladu s pozvánkou na schůzi shromáždění. Dle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 83,93% vlastníků jednotek v domě. Prezenční listina je nedílnou součástí pořízeného zápisu/ záznamu/. Shromáždění společenství vlastníků jednotek bylo usnášení schopné. Schůze shromáždění začala v  17:00 hodin.

 

Jednání schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek v domě zahájila p. Renáta Schnattingerová. Ta přivítala všechny přítomné vlastníky jednotek a odůvodnila svolání   shromáždění.

 

2. Schválení navrženého programu a volba ověřovatele záznamu

Předseda výboru p. Hlaváček navrhl zařadit do programu výroční správu výboru SVJ.

Návrh byl všemi přítomnými přijat a zprávy byla zařazena do programu schůze před bodem 5.

Proběhlo hlasování o upraveném programu  shromáždění vlastníků jednotek.

 

Hlasování o programu: pro:100% proti:0%, zdrželo se:0%

Usnesení:

Program shromáždění vlastníků jednotek byl 100% přítomných vlastníků schválen.

 

Následovně proběhla volba ověřovatele záznamu ze schůze shromáždění

Navržený vlastník p.Pastorová návrh přijal/a/

 

Hlasování o navrženém ověřovateli záznamu: pro:100%,proti:0%, zdrželo se:0%

Usnesení:Navržený ověřovatel záznamu p.Pastorová přítomnými vlastníky  100% sválen/a/.

Záznam včetně prezenční listiny bude proti podpisu předán  v kanceláři SDBOV..

 

 

 

 

 

3. Plánované a skutečné náklady domu na údržbu, opravy a investice za rok 2006

Vlastníci byli seznámeni s provedenými pracemi v roce 2006. Byla provedena kontrola rozpočtu plánu oprav r. 2006 a skutečně provedených prací. Dle účetních podkladů byli seznámeni s účetní závěrkou za rok 2006. Shromáždění bylo seznámeno s rozdíly v platbách do FO.Veškeré účetní doklady včetně účetní závěrky byly předány předsedovi p. Hlaváčkovi. Každý z vlastníků má právo do dokladů nahlédnout. Shromáždění bylo seznámeno s výši úroků a byl dán návrh, aby úroky byly každoročně připisovány/ tzn., že nebudou vypláceny dle spoluvlastnických podílů/.

 

Hlasování o připisování úroků: 100%,proti: 0%,zdrželo se: 0%.

Usnesení: Vlastníci si jednomyslně odhlasovali připisování úroků.

 

Hlasování o plánovaných a skutečných nákladech domu na údržbu, opravy a investice za rok 2006: 100%,proti: 0%,zdrželo se: 0%.

Usnesení: Vlastníci si jednomyslně odhlasovali výsledek plánovaných a skutečných nákladů za rok 2006 .

 

4. Návrh rozpočtu plánu oprav  na rok 2007

opravy výtahu po revizích…………………….5000,- Kč

kontroly  plynu+odstr. závad.150/byt...............1800,- Kč+1000,- větší opravy

požár. prohlídky,PHP+odstr. závad..................3000,- Kč

deratizace 2 x ročně...........................................500,- Kč

rezerva BÚ,PS...................................................4000,-Kč

celkem plán oprav na rok 2007                     14300 ,- Kč+1000,- Kč

 

Kontroly plynu budou prováděny pouze v bytech kde je plynová přípojka. V loňském roce nebyly na základě revizí hromosvodu a elektroinstalace ve společných prostorách domu provedeny porevizní opravy z důvodu možné revitalizace domu. Jelikož společenství zvažuje v tomto roce  revitalizace domu provést, nebudou se porevizní opravy zadávat.

 

Shromáždění vlastníků jednotek bylo taktéž seznámeno s dalšími pravidelnými ročními náklady, a taktéž s navýšením  poplatků za správu a služby vzhledem k inflaci. Jedná se o:

správa......106x18x12.........................................22896-Kč

účto.....................................................................6968,-Kč

pojištění.............................................................18704,-Kč

 

Hlasování o plánu oprav na rok 2007: pro:  100%,proti: 0%,zdrželo se:0%

Usnesení: Plán oprav  byl jednomyslně všemi přítomnými schválen.

 

Vlastníci byli oslovení, zda souhlasí s tím, že lodžie, které jsou v prohlášení vlastníka zapsány ve společných částech domu, zůstanou ve výhradním užívání pouze vlastníkům bytových jednotek, kterým lodžie přináleží, a opravy lodžií budou hrazeny z fondu oprav.

 

Hlasování: pro:100%, proti:0%, zdrželo se : 0%

Usnesení: lodžie, které jsou v prohlášení vlastníka zapsány ve společných částech domu, zůstanou ve výhradním užívání pouze vlastníkům bytových jednotek, kterým lodžie přináleží, a opravy lodžií budou hrazeny z fondu oprav

 

 

 

5.6.     

Schůze shromáždění pokračovala výroční zprávou výboru SVJ o činnosti Společenství , kterou přednesl předseda výboru p. Hlaváček. Zpráva bude nedílnou jako příloha nedílnou součástí tohoto záznamu.V dalším bodu programu bylo shromáždění informováno prostřednictvím zástupců společnosti REVITA-G o dalších přípravných krocích pro revitalizace domu. Pan Hlaváček zpracuje o průběhu diskuse písemný záznam .     

 

7.

Závěr ustavující schůze společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2435 provedl p. Hlaváček

 

 

Zapsala: p. Renáta Schnattingerová    

 

Převzal:……………………………                                                 

 

V Karviné:………………2007

 

 

Zpráva o činnosti Společenství pro dům čp. 2435

 

     Založení našeho Společenství pro dům čp. 2435 předcházelo rozhodnutí Zastupitelstva statutárního města Karviné, které dne 26.ledna 2006 přijalo v souladu dle ustanovení par. 85 písm. A zákona č. 128/200 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a dle Zásad pro převod obytných domů z majetku statutárního města Karviné podle Zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů usnesení č. 917 – Převod jednotek v domě čp. 2435, ulice Dělnická, Karviná – Nové Město včetně příslušenství. V tomto usnesení rozhodlo převést 17 bytových jednotek v domě stávajícím řádným nájemcům. Zároveň rozhodlo nepřevést jednotku č.  6 z důvodu dluhů na nájemném a službách spojených s užíváním bytů.

     Na nabídku statutárního města Karviné postupně reagovali všichni oslovení nájemníci. Do 30.3.2006 byly zprivatizovány první tři byty a tím vzniklo na základě Zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů společenství vlastníků jednotek (SVJ). Dosavadní správce tak zahájil přípravu ustavující schůze Společenství pro dům čp. 2435, která se konala 20.června. V té době bylo už zprivatizováno 13 bytů:

-          byt č.   4 –  manželé Kočvarovi

-          byt č.   5 –  paní Žofie Szczyrbová

-          byt č.   7 –  manželé Kovaříkovi

-          byt č.   8 –  paní Alena Pastorová

-          byt č.   9 –  manželé Hlaváčkovi

-          byt č.  10 – manželé Radolfovi

-          byt č.  11 – paní Ludmila Wimmerová

-          byt č.  12 – pan Ing.Petr Vantuch

-          byt č.  13 – manželé Mrózkovi

-          byt č.  14 – paní Iveta Madejová

-          byt č.  15 – paní Edita Matušková

-          byt č.  16 – manželé Wojnarovi

-          byt č.  18 – paní Danuše Chylková

     Na ustavující schůzi 20.6.2006, která se konala za účasti notářky Mgr.Marie Chmielniakové, bylo přítomno 73,3% vlastníků jednotek v domě. Byly jednomyslně schváleny stanovy Společenství pro dům čp. 2435 a zvolen tříčlenný výbor. Jeho členy byli jednomyslně zvoleni Jaroslav Hlaváček, Jan Kočvara a Stanislav Radolf.

    O přijetí stanov společenství a volbě statutárního orgánu byl pořízen notářský zápis a výbor zajistil registraci SVJ u Krajského soudu v Ostravě.

Na ustavující schůzi byl dále projednán a a jednomyslně schválen návrh rozpočtu na r. 2006, schválen návrh na navýšení příspěvku do FO – 200,- Kč na 1% spoluvlastnického podílu od 1.7.2006 a návrh pro uzavření smlouvy na správu domu a účetnictví se SVJ se společností BSS Karviná. Výboru bylo uloženo uzavřít v nejkratší době pojištění domu.

     O registraci Společenství pro dům čp. 2435 rozhodl KS 30.června 2006. Výbor společenství pak na základě rozhodnutí ustavující schůze shromáždění SVJ zajistil pořízení razítka a zřízení běžného účtu číslo 1733757339/0800 u České spořitelny,a.s. pro příspěvky do Fondu oprav.

     Pojistná smlouva k pojištění domu byla uzavřena dne 20.7.2006 s pojišťovnou KOOPERATIVA. S jejím obsahem byli podrobně oběžníkem seznámeni všichni tehdejší členové SVJ.

     Výbor SVJ se v letních prázdninových měsících zabýval technickým stavem domu a dospěl k názoru, že by bylo nejenom vhodné, ale i potřebné, v dohledné době provést jeho zateplení a modernizaci.

     Zastupitelstvo města Karviné dne 12.9.2006 po projednání všech předložených materiálů přijímá usnesení 1096 o převodu jednotky č. 6 v domě č.p. 2435 a mění resp. doplňuje své usnesení č. 917 z 31.1.2006.

     V tomto období také pokračovalo jednání dalších nájemníků bytů v domě o jejich odkoupení. Dalšími vlastníky bytu se stali:

-          byt č. 2 – p. Jaroslav Balcar

-          byt č. 1 – manželé Dvorští

-          byt č. 3 – p. Františka Svinčiaková

-          byt č. 17 – p.Jan Dvorský

     Svolal proto na 26.9.2006 schůzí shromáždění SVJ, aby tento záměr schválilo. Po rozsáhlé diskusi k schválení tohoto záměru už na tomto shromáždění nedošlo. Výboru bylo uloženo zadat vypracování energetického auditu (ověřit na MMK, zda už nebyl na dům zpracován) a pak zajistit jeho odkoupení. Dále zajistit bezplatné vyčíslení nákladů na revitalizaci domu, tj. zateplení obvodového pláště (včetně výměny oken), zateplení střechy, výměnu vchodových dveří a rekonstrukci výtahu.

     Shromáždě dále rozhodlo podle Stanov o rozšíření výboru na pět členů a volbou výbor doplnilo o p.Antonína Dvorského a Evu Wojnarovou. Výbor pak zajistil jejich doplnění do zápisu v rejstříku společenství jednotek u KS v Ostravě.

     Výbor SVJ po splnění všech úkolů, které přijalo shromáždění dne 26.9.2006 svolal další shromáždění na 5.12.2006 a jeho účastníky informoval o možnostech, za kterých je možné uskutečnit zateplení a modernizaci domu a využít přitom i možnosti, které poskytuje státní dotační program PANEL. Shromáždění společenství pro dům čp. 2435 pak potřebnou kvalifikovanou většinou - 76,05% schválilo provedení komplexní opravy a modernizace panelového domu v roce 2007 a jeho financování zajistit za pomoci dlouhodobého úvěru ve výši 7 milionu korun o který požádá Českou spořitelnu s využitím záruky a podpory z fondu PANEL. Při předprojektové a projektové přípravě akce jsme měli spolupracovat s firmou Špaček projekt s.r.o. Po deseti dnech od shromáždění, dne 15.12.2006 nám však jednatel této firmy Milan Palatinský sdělil, že vzhledem k dlouhodobé nemoci ing.arch.Špačka nejsou schopni naši zakázku zrealizovat. Členové výboru se pak jednomyslně  rozhodli využít nabídky, kterou poskytla společnost REVITA-G. Tato firma přijala náš požadavek nejenom na vypracování projektu, ale i na zajištění stavebního řízení. V průběhu ledna zpracovával projekt na zateplení a modernizaci Ing.Edvin Bartoš, podklady na modernizaci výtahu zpracovala s.r.o. LIFT SERVIS a na modernizaci elektrorozvodů p. Vyvijál.Základní části projektu jsme od společnosti REWITA-G obdrželi 5.2.2007.

     Mohli jsme pak požádat PIS při Stavební fakultě VŠB-TU v Ostravě o vypracování stanoviska o tom, že projekt vyhovuje podmínkám pro čerpání záruky a podpory z dotačního státního fondu PANEL. Zároveň s tím jsme jednali s Českou spořitelnou o podmínkách poskytnutí úvěru. Úvěrovou smlouvu předseda a místopředseda výboru podepsali dne 26.2.2007 a postupně se s ní v celém rozsahu seznámili vlastníci bytových jednotek.

    Dne 27.2.2007 jsme předložili na pobočce ČMZRB,a.s. v Ostravě žádost o záruku a podporu z programu PANEL. Tentýž den nám vydala uvedená banka Potvrzení o způsobilosti projektu k podpoře. Toto potvrzení bylo podmínkou k tomu, abychom mohli zahájit stavební práce na opravě a modernizaci domu a uzavírat smlouvy s dodavateli strojů a zařízení.

     Dne 8.3.2007 informoval  projektant Ing.Edvin Bartoš předsedu výboru SVJ o tom, že k Energetickému auditu a Energetickému průkazu budovy je nutné zajistit stanovisko Státní energetické inspekce. Bez tohoto dokumentu nemůže proběhnout stavební řízení. O toto stanovisko jsme požádali 12.3.2007 oblastní pracoviště SEI v Ostravě, kde nám přislíbili, že stanovisko připraví v nejkratší možné době.

     Výbor SVJ se v uvedeném období k svým schůzím scházel podle potřeby. Dne 20.7.2006 projednal a přijal pojistnou smlouvu s pojišťovnou KOOPERATIVA a projednal výsledky kontroly plynového zařízení.

     Pojistná smlouva byla uzavřena od 21.7.2006 na dobu neurčitou. Pojistná částka 20.230 000,- Kč. Základní pojištění bylo sjednáno se spoluúčastí ve výši 1000,- Kč. A roční pojistné činí  16 184,- Kč. Navíc bylo uzavřeno i doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti. Limit tohoto pojistného je 2 000 000,- Kč a roční pojistné: 2 520,- Kč.

     Dne 23.1.2007  se členové výboru sešli, aby projednali za účasti obchodního reprezentanta REVITY-G Michala Kopečka návrh Smlouvy o dílo. Na základě informací předsedy výboru projednal dosavadní postup při přípravě modernizace a zateplení domu.

    Výbor vyhověl žádosti předsedy výboru o náhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy modernizace a zateplení domu a výkonem funkce předsedy. Výbor vyslovil souhlas s tím, aby potřebný kancelářský materiál byl předsedovi výboru proplácen na základě paragonů potvrzujících jeho nákup a na zvýšené náklady za telefon, elektřinu na provoz PC a využívání internetu poskytovat od 1.1.2007 pravidelný paušální příspěvek ve výši 1000,- Kč.

    Výbor v této souvislosti doporučuje shromáždění Společenství pro dům čp. 2435 toto usnesení:

 

Shromáždění Společenství pro dům čp. 2435 podle Stanov Společenství čl. VII odst. 3. písm. d) stanoví počínaje 1.1.2007 výše odměn členům výboru takto:

 

-          předsedovi výboru………………………………………..1 000,- Kč

-          členovi výboru Antonínu Dvorskému v souvislosti s plněním úkolů spojených s provozem zařízení domu………………………………...1 000,- Kč

-          ostatním členům výboru…………………………………….200,- Kč

 

Dne 18.2.2007 se výbor zabýval problematikou financování zateplení a modernizace domu, vzali na vědomí stanovisko PIS ke splnění podmínek programu Panel a poslední informace o projektové přípravě a stavebním řízení.

 

 

V Karviné, dne 13.března 2007